Yazarlara Notlar

HACETTEPE HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

YAYIN İLKELERİ

1. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (HÜHFD) ulusal ve hakemli bir dergidir; yılda iki sayı olarak Haziran ve Aralık aylarında yayımlanır.

2. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmış veya yayımlanmak üzere değerlendiriliyor olmamalıdır.

3. Derginin yayın dili Türkçedir, bununla birlikte bilimsel iletişim işlevini gören yabancı dillerdeki çalışmalara da yer verilmektedir.

4. Dergiye gönderilen yazıların Türkçe ve İngilizce başlıkları ile en az 100, en çok 300 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce özetleri ve her iki dilde beşer anahtar sözcüğün de yazının başına eklenerek gönderilmesi gerekmektedir.

5. Yazının ana bölümlerinde 12 punto; dipnot, özet ve tablo gibi bölümlerinde 10 punto harf büyüklüğü ve 1,5 satır aralığı ile " Times New Roman" veya eşdeğer diğer yazı karakterlerinden biri kullanılmalıdır.

6. Çalışmanın sonunda, yararlanılan kaynakların yazar soyadına göre abece (alfabe) sırasına dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. Kaynakça sadece çalışmanın gönderme yaptığı eserleri içermelidir. Metin içinde yapılan göndermeler, her bir sayfa sonunda "dipnot yöntemi" kullanılarak gösterilmelidir. Dipnotlarda bir esere yapılan ilk gönderme ile kaynakçada yer verilen eserler aynı biçimde yazılmalıdır. Derginin bütünselliği açısından aşağıda gösterilen örneklere uyulmalıdır.

Kitaplar için:
ÖKTEN, Kaan H., Heidegger Kitabı, 2. Basım, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2006.
Aynı kaynağa tekrar dipnot vermek için,
ÖKTEN, 2006, s. 58.

Çeviri kitaplar için:
GIDDENS, Anthony, Modernliğin Sonuçları, (çev. E. Kuşdil), 2. Basım, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1998.
Aynı kaynağa tekrar dipnot vermek için,
GIDDENS, 1998, s. 22.

İki yazarlı kitaplar için:
ÖKTEM, Niyazi / TÜRKBAĞ, Ahmet Ulvi, Felsefe, Sosyoloji, Hukuk ve Devlet, 4. Basım, Der Yayınları, İstanbul, 2009.
Aynı kaynağa tekrar dipnot vermek için,
ÖKTEM / TÜRKBAĞ, 2009, s. 23.              

Üç veya daha fazla yazarlı kitaplar için:
KOÇAK, Cemil / ÖZDEMİR, Hikmet / BORATAV, Korkut,  vd., Türkiye Tarihi 4 Çağdaş Türkiye 1908-1980, 10. Basım, Cem Yayınevi, İstanbul, 2008.
Aynı kaynağa tekrar dipnot vermek için,
KOÇAK / ÖZDEMİR / BORATAV vd., 2008, s. 166.

Yüksek Lisans veya Doktora tezleri için:
TEMİZ, Özgür, Basın Özgürlüğünün Sınırlanmasında İlke Sorunu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
Aynı kaynağa tekrar dipnot vermek için,
TEMİZ, 2007, s. 44.

Kurumsal yayınlar için:
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Yargılama Düzeninde Kalite, İstanbul, 1998.
Aynı kaynağa tekrar dipnot vermek için,
TÜSİAD, 1998, s. 56.  

Makaleler için:
KONURALP, Haluk "Fransız Hukukunda Kanun Yolları Arasında İstinafın Yeri", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2001, Cilt: 50, Sayı: 1, (s. 25 - 40).
Aynı kaynağa tekrar dipnot vermek için,
KONURALP, 2001, s. 35.

Derleme Kitap ve Armağan Makaleleri İçin:
ERGİL, Doğu, "Demokratik ve Katılımcı Yönetimin Önkoşulu Olarak İfade Özgürlüğü", Türkiye’de İfade Özgürlüğü, (der. T. Koçak, vd.), 1. Basım, Bgst Yayınları, İstanbul, 2009, (s. 98 – 109).
Aynı kaynağa tekrar dipnot vermek için,
ERGİL, 2009, s. 100.

Konferanslarda sunulan bildiriler için:
KUÇURADİ, İoanna, "Norm Oluşturma ve Norm Koyma Sorunları", Ankara Hukuk Toplantıları - Norm Koyma ve Hüküm Verme (17 – 18 Nisan 2009), Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2011, (s. 13 – 19).
Aynı kaynağa tekrar dipnot vermek için,
KUÇURADİ, 2009, s. 15.    

İnternet için:
BAKER, Ulus, Spinoza Kitabı: Ethica'nın Sırrı, http://korotonomedya.net/kor/index.php?id=21,182,0,0,1,0 (erişim tarihi 28.10.2010)
Aynı kaynağa tekrar dipnot vermek için,
BAKER, (Spinoza Kitabı).

Yazar veya yazarların aynı yıl içinde basılmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa yayın yılının yanına "a", "b", "c", gibi harfler eklenerek farklılaştırma yapılabilir. Bu durum kaynakçada da ayrıca gösterilmelidir. Aynı yazara veya yazarların eserlerine artarda atıf yapılması durumunda "age" veya "ibid" gibi kısaltmalar da kullanılabilir.

7. Dergiye gönderilen yazılara, yazıların başlangıcına sayfa numaralarını da içeren bir "İçindekiler" kısmı da eklenmelidir.

8. Dergiye gönderilen yazılar "*.rtf", “*.doc” veya “*.docx” biçemlerinde kaydedilmiş bir CD içerisinde ve ayrıca ikisinde yazarın adı bulunmayan A4 boyutundaki üç örnek çıktısıyla birlikte gönderilmesi kolaylık sağlayacaktır. Bununla birlikte, hukukdergi@hacettepe.edu.tr e-mail adresine iletilen çalışmalar da değerlendirmeye alınacaktır.

9. Değerlendirilmesi istenen çalışmalara ilişkin gönderilerde mutlaka yazar adı, ünvanı, (varsa) çalışma yeri ve iletişim bilgileri (adres, telefon ve eposta adresleri) yer almalıdır.

10. Yazarların çalışmalarını “olduğu gibi” yayımlanmak üzere ilettikleri kabul edilir. Bilimsel ölçütlere uymayan ve/veya olağanın dışında yazım yanlışları içerdiği gözlenen yazılar, Yayın Kurulunca hakeme gönderilmeksizin geri çevrilebilir.

11. Dergiye gönderilen yazıların ilk değerlendirmesi Yayın Kurulunca basit çoğunluk yöntemiyle karar alınarak gerçekleştirilir ve toplantı sonucu bir raporla kayıt altına alınır (sunulan çalışmanın yazar(lar)ı Yayın Kurulu’nda yer alıyorsa, değerlendirme toplantısına katılamaz). İlk inceleme sonucunda değerlendirmeye uygun bulunan yazılar, “nesnel değerlendirme” ilkesi uyarınca yazar adı metinden çıkarılarak, bilimsel açıdan yayıma uygun olup olmadığına bakımından değerlendirilmek üzere Yayın Kurulunca belirlenen hakeme gönderilir. Yazara çalışmanın hangi hakeme gönderildiğine yönelik bilgi verilmez. Hakem raporu doğrultusunda makalenin yayımlanması, yazardan düzeltme istenmesi veya yazının geri çevirilmesi kararlaştırılır. Hakem raporunda bilimsel olarak yetkin görülen yazıların yayımlanıp yayımlanmayacağına veya derginin hangi sayısında yayınlanacağına Yayın Kurulu karar verir. Yazar, tüm bu aşamalardan eposta yoluyla bilgilendirilir.

12. Dergide hakem incelemesinden geçen çalışmaların yanı sıra çeviri makale, karar incelemesi, yasal kurallar değerlendirmesi ve kitap eleştirisi gibi yazılara da yer verilir. Bu tür yazıların yayımlanıp yayımlanmaması Yayın Kurulunca kararlaştırılır.

13. Yayımlanması kararlaştırılan yazıların her türlü elektronik ortamda tam metin olarak yayımlanması veya yeniden yayımlanması da dahil olmak üzere tüm yayın hakları Hacettepe Üniversitesi (Üniversite)'ne aittir. Yazarlar gönderdikleri çalışmalarla ilgili tüm yayım (telif) haklarını Üniversite’ye devretmiş sayılırlar; yazarlara ayrıca bir ücret ödenmez.

14. Dergi internet ortamında bedelsiz olarak erişime açık tutulur ve istem üzerine üniversite kitaplıklarına bedelsiz olarak gönderilir. Ayrıca, ilgili sayıda görev yapmış hakemlere ve yazısı bulunan yazarlara bir örnek sayı bedelsiz gönderilir.